Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1
Vereniging voor Veiligheidsadviseurs
bottom

Taken Veiligheidsadviseur

Voor een algemene Functie en Taakomschrijvingvan de Veiligheidsadviseur klikt u hier.

 

Als veiligheidsadviseur kennen we allemaal artikel 47 & 48 van het WVGS.
Hierin staat dat ongevallen gemeld moeten worden aan de bevoegde instantie.
In de praktijk blijkt dat de bereidheid tot melding niet erg hoog is. Om te onderzoeken of er draagvlak is voor een nieuw meldingssysteem heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een onderzoek laten uitvoeren.
Gedachte achter het onderzoek is: het delen van ervaringen en het leren van elkaars incidenten. Dit kan een belangrijke stap zijn op weg naar een betere kwaliteitscultuur en kostenbesparende bedrijfsvoering.

De onderzoekers hebben overheidsinstellingen, brancheverenigingen, bedrijven en ook de VVA geïnterviewd. De stakeholders in de modaliteiten rail, weg, binnenvaart en de verladers zijn onderzocht. Vooral verladers werken op het raakvlak van de transportmodaliteiten en hebben de grootste kans op incidenten.

Het beeld dat tijdens het onderzoek naar voren kwam is dat de sector enerzijds de gedachte ondersteunt dat een vrijwillig incidentenmeld- en registratiesysteem het veiligheids- en kwaliteitsniveau kan verhogen, maar dat anderzijds de geringe respons (feedback, lessons learned, maatregelen) die de overheid nu lijkt te geven op de (verplichte) meldingen van ongevallen, serieuze incidenten en potentieel gevaarlijke situaties, weinig animo losmaakt om daarnaast ook nog eens aan een vrijwillig systeem deel te nemen.

Hoewel deze conclusie per modaliteit genuanceerd kan worden, is er in algemeenheid bij de geïnterviewden weinig tot geen draagvlak gevonden voor de ontwikkeling van het beoogde incidenten meld- en registratiesysteem.

Het bestuur van de VVA vindt het een positieve ontwikkeling dat ook de rol van de veiligheidsadviseur is betrokken in dit onderzoek. De VA is als eerste verantwoordelijk is voor het onderzoeken van transportincidenten. Ook zou hij de aangewezen functionaris kunnen zijn om deze vrijwillige meldingen te doen. De VVA ondersteunt dan ook het initiatief van het beoogde systeem en ziet daar een belangrijke rol voor de veiligheidsadviseur weggelegd.

Het vraagt wel commitment van het bedrijfsleven richting de veiligheidsadviseur, van wie de rol heden ten dage nog niet volledig is uitgekristalliseerd.

Voor het volledige onderzoek, klik hier (400 kb).