Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1 Visual-1
Vereniging voor Veiligheidsadviseurs
bottom

EG controlerichtlijn

De EG-controlerichtlijn bevat procedures voor de conbtrole op het vervoer van gevaarlijke goederen. Deze procedures worden gebruikt door de bevoegde autoriteiten van elke lidstaat bij controles op de naleving van de ADR-voorschriften. De EG-controlerihtlijn bevat 3 bijlagen.

Bijlage I is de controlelijst. Hierop wordt aangekruist op welke onderdelen is gecontroleerd en de eventuele overtredingen die zijn vastgesteld.

De zwaarte van de overtredingen is opgnomen in bijlage II. Overtredingen zijn onderverdeeld in 3 risicocategorieën. De waarste, risicocategorie I, is van toepasing als er door het niet naleven van de ADR-voorschriften een hoog risico is op dodelijke slachtoffers, ernstig letsel voor personen of aantasting van het milieu. Voorbeelden hiervan zijn: lekkage van stoffen, een ongeschikt vervoermiddel, ongeschikte verpakking, geen vakbekwaamheidscertificaat en verkeerde belading. Het komt voor dat bij zo'n overtreding verder transport wordt geblokkeerd.

Onder risicocategorie II vallen overtredingen als onjuiste etikettering, geen of verkeerd gevarenkaart en geen voertuiguitrusting.

Bij risicocategorie III gaat het onder andere om etiketten die noet aan de voorschriften voldoen wat betreft grootte van de letters, cijfers of symbolen.

In bijlage III is het modelformulier opgenomen dat de lidstaten jaarlijks sturen aan de Europese Commissie. In dit formulier moet informatie staan over het aantal controles dat is uitgevoerd, de geconstateerde overtredingen per risicocategorie en het aantal opgelegde sancties (waarschuwing, boete en overige).

 

Voor de EG-controlerichtlijn klik hier.